Werkwijze

Aanmelding
U kunt zich zowel telefonisch alsook per mail aanmelden bij de praktijk.

We maken dan een afspraak die is bedoeld als intake. Deze eerste kennismaking is kosteloos en geheel vrijblijvend. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag goed in kaart gebracht en wordt bepaald of wij Uw kind kunnen helpen of dat er doorverwijzing nodig is naar andere instanties. Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen vormen van de hulpvraag is het wenselijk dat U relevante informatie meebrengt naar het intakegesprek. U kunt hierbij denken aan:

 

  • Het laatste schoolrapport van Uw kind.
  • Een uitdraai van de (cito-) toetsgegevens van Uw kind van voorgaande jaren uit het leerlingvolgsysteem van de school.
  • Eventuele handelingsplannen die op school gebruikt worden.
  • RT-verslagen en/ of andere onderzoeksverslagen (logopedisch/ psychologisch onderzoek).

Onderzoek
Om een goed behandelplan op te kunnen stellen is het nodig een uitgebreid pedagogisch-didactisch onderzoek (PDO) af te nemen bij uw kind. Daarnaast zal, in overleg met U, contact worden opgenomen met de school en eventuele andere instanties voor nadere informatie. Soms ook is een observatie op school noodzakelijk, bijvoorbeeld als er sprake is van een probleem met betrekking tot de werkhouding. Alle informatie bij elkaar geeft ons een beeld van het niveau van Uw kind, de taakaanpak, de leerstijl en brengt het probleem en de daaruit voortkomende hulpvraag helder in beeld.

Indien er bij Uw kind al een uitgebreid PDO is afgenomen volstaat een verkort onderzoek.

Ook bieden wij de mogelijkheid om een screening test af te nemen voor dyslexie of dyscalculie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Behandelplan
Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt en er wordt een behandelplan opgesteld. Beiden worden in een gesprek met U toegelicht. In het behandelplan staat aan welke doelen gewerkt zal worden. Om leerverwarring te voorkomen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het onderwijs op de school. Een behandelplan wordt meestal opgesteld voor 10 weken. In week 11 vind toetsing plaats en in week 12 de evaluatie.

Begeleiding
De begeleiding vindt plaats in de praktijk. Indien de school ermee instemt, kan de begeleiding ook op de eigen school en onder schooltijd plaatsvinden. Naast de begeleiding in de praktijk is het nodig dat er ook thuis geoefend wordt. Er wordt gewerkt met uitdagende en gerenommeerde materialen, inclusief softwareprogramma’s.

Evaluatie
Na ongeveer 12 weken worden de resultaten van de behandeling geëvalueerd. Het evaluatieverslag zal met U worden toegelicht en er wordt besproken of verlenging van de begeleiding wenselijk is of dat het behandeltraject kan worden afgesloten omdat beoogde doelstellingen behaald zijn.