Werkwijze

Aanmelding
U kunt zich zowel telefonisch alsook per mail aanmelden bij de praktijk.

We maken dan een afspraak die is bedoeld als intake. Deze eerste kennismaking is kosteloos en geheel vrijblijvend. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag goed in kaart gebracht en wordt bepaald of wij Uw kind kunnen helpen of dat er doorverwijzing nodig is naar andere instanties. Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen vormen van de hulpvraag is het wenselijk dat U relevante informatie meebrengt naar het intakegesprek. U kunt hierbij denken aan:

  • Het laatste schoolrapport van Uw kind.
  • Een uitdraai van de (cito-) toetsgegevens van Uw kind van voorgaande jaren uit het leerlingvolgsysteem van de school.
  • Eventuele handelingsplannen die op school gebruikt worden.
  • RT-verslagen en/ of andere onderzoeksverslagen (logopedisch/ psychologisch onderzoek).

Onderzoek
Ik ga samen met de leerling en ouders bekijken wat er nodig is aan onderzoek. Ik beschik over diverse testen (ook genormeerde) die ik kan gebruiken om de leerling goed in beeld te krijgen.De leerling zelf heeft daar ook inspraak in. Ook bieden wij de mogelijkheid om een screening test af te nemen voor dyslexie of dyscalculie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Behandelplan
De uitkomsten van de testen worden in een gesprek  toegelicht.Samen bespreken wij wat de belangrijkste onderdelen zijn en hoe wij daarmee aan de slag gaan. Ik maak veel gebruik van Junior Einstein een online oefenprogramma,wat ook op diverse scholen gebruikt wordt.Verder heb ik veel spellen in huis om spelenderwijs mee aan de slag te gaan.

Taalproblemen:  o.a. www. taalinblokjes. nl, spellingtoren, spellingsprint.

Rekenproblemen: Rekensprint. vele spellen en andere leermiddelen.

Faalangst: kinderkwaliteitenspel, RET kwartet en werken aan autonomie.

Begeleiding
De begeleiding vindt plaats in de praktijk. Naast de begeleiding in de praktijk is het natuurlijk nodig dat er ook thuis geoefend wordt. Er wordt gewerkt met uitdagende en gerenommeerde materialen, inclusief softwareprogramma’s.Maar ook oefenspellen.

Evaluatie
Na iedere les geef ik via app en/of mondeling door waar we aan gewerkt hebben en de inhoud van de weektaak Voor succes is echt minimaal 3 x oefenen per week nodig!!Ik bespreek dit ook met de leerling en leg uit waarom.